Appraisal report

Định nghĩa Appraisal report là gì?

Appraisal reportBáo cáo thẩm định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appraisal report - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Bảo hiểm: ước tính bằng văn bản của mức độ thiệt hại và chi phí của việc sửa chữa, dựa trên những phát hiện của một giám định viên.

Definition - What does Appraisal report mean

1. Insurance: Written estimate of the extent of damage and the cost of the repairs, based on the findings of an appraiser.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *