Appraisal value

Định nghĩa Appraisal value là gì?

Appraisal valueGiá trị thẩm định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appraisal value - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý kiến ​​thẩm định viên về (không quyết tâm) của giá trị hiện tại của một bất động sản dựa vào các yếu tố như diện tích, vị trí, cải tiến và tiện nghi. Nói chung, giá trị này được đến bằng cách sử dụng một trong ba phương pháp: phương pháp thu nhập (1) phương pháp chi phí, (2), hoặc phương pháp so sánh (3) Market. Không nên nhầm với giá trị đánh giá. Còn được gọi là giá trị thẩm định.

Definition - What does Appraisal value mean

Appraiser's opinion (not determination) of the current worth of a property based on factors such as area, location, improvements, and amenities. Generally, this value is arrived at by using one of three methods: (1) Cost approach, (2) Income approach, or (3) Market comparison approach. Not to be confused with assessed value. Also called appraised value.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *