Appraise

Định nghĩa Appraise là gì?

AppraiseThẩm định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appraise - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hành động của việc đánh giá một đối tượng để xác định có bao nhiêu nó là giá trị (giá trị thẩm định). Này được tính bằng cách kiểm tra tất cả các yếu tố có thể tăng hoặc giảm giá trị của đối tượng. Để đạt được con số chính xác nhất, một giám định viên, người được cấp phép để đánh giá giá trị thường sẽ được sử dụng. "Steve và Becky đã liên lạc với một đại lý đồ cổ đến và đánh giá một số đồ đạc dì tuyệt vời của họ đã được mua hơn 80 năm về trước."

Definition - What does Appraise mean

The act of evaluating an object to determine how much it is worth (appraisal value). This is calculated by examining all factors that may increase or decrease the value of the object. To achieve the most accurate figure, an appraiser who is licensed to assess the value will typically be utilized. "Steve and Becky contacted an antiques dealer to come and appraise some of their great aunt's belongings that were purchased over 80 years ago."

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *