Approved bidders list

Định nghĩa Approved bidders list là gì?

Approved bidders listDanh sách các nhà thầu đã được phê duyệt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Approved bidders list - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Danh sách các nhà thầu đã hoàn thành các yêu cầu của tiêu chuẩn sơ tuyển. các đối tượng này được gọi là nhà thầu hoặc nhà thầu có năng lực.

Definition - What does Approved bidders list mean

List of contractors who have fulfilled the requirements of pre-qualification criteria. Such contractors are called qualified bidders or contractors.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *