Approved brand specification

Định nghĩa Approved brand specification là gì?

Approved brand specificationĐặc điểm kỹ thuật thương hiệu đã được phê duyệt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Approved brand specification - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một điều khoản trong hợp đồng cho phép một mục tên thương hiệu được chỉ định để được thay thế bằng một sản phẩm đáp ứng các thông số kỹ thuật giống như các mục được chỉ định. Còn được gọi là đặc điểm kỹ thuật sản phẩm đủ điều kiện.

Definition - What does Approved brand specification mean

A clause in a contract which allows a designated brand name item to be substituted with another product that meets the same specifications as the designated item. Also called qualified product specification.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *