Approved-brands specification

Định nghĩa Approved-brands specification là gì?

Approved-brands specificationPhê duyệt thương hiệu đặc điểm kỹ thuật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Approved-brands specification - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong hợp đồng cung cấp, một đặc điểm kỹ thuật thầu trích dẫn một thương hiệu cụ thể và mô hình hoặc sản phẩm một nhà sản xuất nào đó của. Đây là loại đặc điểm kỹ thuật không cho phép các thương hiệu tương đương hoặc các sản phẩm.

Definition - What does Approved-brands specification mean

In supply contracts, a bid specification citing a specific brand and model or a certain manufacturer's product. This type of specification does not allow equivalent brands or products.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *