Approved change

Định nghĩa Approved change là gì?

Approved changeThay đổi đã được phê duyệt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Approved change - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ khía cạnh của một hợp đồng, bao gồm sau khi làm theo quá trình phê duyệt thay đổi thoả thuận giữa nhà thầu và chủ sở hữu của dự án và quy định trong thỏa thuận hợp đồng.

Definition - What does Approved change mean

Alteration or modification of any aspect of a contract, included after following the change approval process mutually agreed upon between the contractor and the owner of the project and specified in the contract agreement.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *