Approximately

Định nghĩa Approximately là gì?

ApproximatelyXấp xỉ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Approximately - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nói chung, có một mức độ cao của sự gần gũi với độ chính xác. Trong toán học, một xấp xỉ không phải là một dự đoán cũng không phải là lỗi mà là chính xác vì nó có thể có thể được đưa ra những hạn chế. Xem thêm về.

Definition - What does Approximately mean

In general, having a high degree of closeness to accuracy. In mathematics, an approximation is neither a guess nor an error but as exact as it possibly could be given the constraints. See also about.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *