Appurtenance lien

Định nghĩa Appurtenance lien là gì?

Appurtenance lienĐồ vật lien. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appurtenance lien - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quyền của một hợp đồng bên để chiếm hữu của bất kỳ cấu trúc hoặc thiết bị gắn vào một mảnh đất hoặc xây dựng như vậy mà nó trở thành một phần của tài sản đó và được truyền lại cho một chủ sở hữu mới khi tài sản được bán. Quyền này sẽ chỉ được áp dụng hoặc chỉ, trong trường hợp đó, chủ sở hữu của đồ vật và tài sản liên quan không phát huy trách nhiệm của mình tuyên bố trong một thỏa thuận hợp đồng.

Definition - What does Appurtenance lien mean

The right of a contracting-party to take possession of any structure or equipment attached to a piece of land or building such that it becomes a part of that property and is passed on to a new owner when the property is sold. This right would only be applicable or just, in the case that the owner of appurtenance and related property does not uphold their responsibilities stated within a contractual agreement.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *