Appurtenance

Định nghĩa Appurtenance là gì?

AppurtenanceVật phụ thuộc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appurtenance - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bất cứ điều gì gắn liền với một mảnh đất hoặc xây dựng như vậy mà nó trở thành một phần của thuộc tính đó và được truyền lại cho một chủ sở hữu mới khi tài sản được bán. Nó có thể là một cái gì đó hữu hình như một nhà để xe, hệ thống tự hoại, bể nước, hoặc một cái gì đó trừu tượng như là một công trình phụ hoặc bên phải của đường.

Definition - What does Appurtenance mean

Anything attached to a piece of land or building such that it becomes a part of that property, and is passed on to a new owner when the property is sold. It may be something tangible like a garage, septic system, water tank, or something abstract such as an easement or right of way.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *