Articles of incorporation

Định nghĩa Articles of incorporation là gì?

Articles of incorporationĐiều khoản về đoàn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Articles of incorporation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hạn Mỹ cho các tài liệu pháp lý cơ bản đó, tương tự như bản ghi nhớ của hiệp hội của Anh, sanh ra sự một công ty. Cùng với giấy chứng nhận thành lập công ty ( 'giấy khai sinh' tập đoàn của) nó tạo thành Điều lệ cung cấp cho công ty một sự tồn tại độc lập như một thực thể pháp lý. Còn được gọi là bài viết về sự hình thành hoặc các sản phẩm của tổ chức.

Definition - What does Articles of incorporation mean

US term for the basic legal document which, similar to the UK's memorandum of association, gives birth to a corporation. Together with the certificate of incorporation (corporation's 'birth certificate') it constitutes the charter that gives the corporation an independent existence as a legal entity. Also called articles of formation or articles of organization.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *