Asian Productivity Organization (APO)

Định nghĩa Asian Productivity Organization (APO) là gì?

Asian Productivity Organization (APO)Tổ chức Năng suất Châu Á (APO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asian Productivity Organization (APO) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tổ chức tạo thành từ hai mươi quốc gia châu Á, thành lập năm 1961 để tạo điều kiện tiến bộ và phát triển kinh tế và xã hội. Tổ chức Năng suất Châu Á thúc đẩy phát triển bền vững, cho phép chia sẻ thông tin và công nghệ, và làm việc với các tổ chức sản xuất ở các nước thành viên để cho phép năng suất cao hơn và khả năng cạnh tranh.

Definition - What does Asian Productivity Organization (APO) mean

An organization made up of twenty Asian nations, formed in 1961 to facilitate economic and social progress and development. The Asian Productivity Organization promotes sustainable development, enables sharing of information and technology, and works with productivity organizations in member nations to enable greater productivity and competitiveness.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *