Assertiveness training

Định nghĩa Assertiveness training là gì?

Assertiveness trainingĐào tạo quyết đoán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assertiveness training - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chương trình được thiết kế để dạy lòng tự trọng và tự biểu hiện trong những tình huống đáng sợ giữa các cá nhân, đặc biệt là tại nơi làm việc. Nó cũng được sử dụng như là một kỹ thuật điều trị trong điều trị các rối loạn hành vi như rối loạn nhân cách phụ thuộc.

Definition - What does Assertiveness training mean

Programs designed to teach self esteem and self expression in intimidating interpersonal situations, especially at work. It is used also as a therapeutic technique in treatment of dysfunctional behavior such as dependent personality disorder.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *