Asset allocation fund

Định nghĩa Asset allocation fund là gì?

Asset allocation fundQuỹ phân bổ tài sản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asset allocation fund - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quỹ tương hỗ mà thích đầu tư vào tài sản của các tầng lớp khác nhau như trái phiếu, kim loại quý, và bất động sản.

Definition - What does Asset allocation fund mean

Mutual fund that prefers to invest in assets of various classes such as bonds, precious metals, and real estate.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *