Asset allocation

Định nghĩa Asset allocation là gì?

Asset allocationPhân bổ tài sản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asset allocation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kỹ thuật để tận dụng tốt nhất của một sự cân bằng rủi ro / phần thưởng bằng cách chia các khoản đầu tư giữa các lựa chọn thay thế khác nhau. Một công ty có quyết định, ví dụ, những sản phẩm để sản xuất, cho dù để mua hoặc thuê một cái máy, hoặc bao nhiêu để đầu tư vào một chiến dịch quảng cáo. Tương tự như vậy, một cá nhân đang phải đối mặt với sự lựa chọn đưa tiền tiết kiệm vào chứng khoán (cổ phiếu), trái phiếu, kim loại quý, bất động sản, vv Trong mọi trường hợp như vậy, chiến lược phân bổ vốn được dựa trên việc cân bằng các mục tiêu của chủ đầu tư liên quan đến thu nhập với tương ứng rủi ro.

Definition - What does Asset allocation mean

Technique to get the best of a risk/reward tradeoff by dividing investments among different alternatives. A firm has to decide, for example, which products to manufacture, whether to buy or lease a machine, or how much to invest in an advertising campaign. Similarly, an individual is faced with the choice of putting savings in stocks (shares), bonds, precious metals, real estate, etc. In all such cases, the strategy to allocate funds is based on balancing the investor's objectives regarding income with the corresponding risks.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *