Assimilation effect

Định nghĩa Assimilation effect là gì?

Assimilation effectTác dụng đồng hóa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assimilation effect - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kết quả của sự hội tụ của một nhận thức nhắn với vị trí của người nhận tin nhắn. Nó được cho là xảy ra khi nhận thức của một người về một tình huống hay một môi trường trở nên phù hợp hơn với thực tế của mình thông qua sự thích nghi.

Definition - What does Assimilation effect mean

The result of the convergence of a perceived message with the position of the person receiving the message. It is said to occur when a person's perception of a situation or an environment becomes more aligned with their own reality through acclimation.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *