Assimilative capacity

Định nghĩa Assimilative capacity là gì?

Assimilative capacityCông suất assimilative. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assimilative capacity - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Năng lực của một cơ thể tự nhiên của nước (hồ, sông, biển, vv) để tiếp nhận nước thải hoặc các vật liệu độc hại, không có tác dụng có hại và thiệt hại cho đời sống thủy sinh và cho con người người tiêu thụ nước của nó.

Definition - What does Assimilative capacity mean

Capacity of a natural body of water (lake, river, sea, etc.) to receive waste waters or toxic materials, without harmful effects and damage to aquatic life and to humans who consume its water.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *