Assistant manager

Định nghĩa Assistant manager là gì?

Assistant managerTrợ lý giám đốc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assistant manager - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nhân viên của một tổ chức với một số mức độ thẩm quyền quản lý hoặc giám sát, ai là phụ thuộc vào và làm việc với một hoặc nhiều nhà quản lý cấp cao hơn. Nhiệm vụ của một trợ lý có thể bao gồm giám sát trực tiếp của nhân viên, đánh giá nhân viên, tiếp xúc kỷ luật ban đầu, và thực hiện nhiệm vụ quản lý khác khi người quản lý không có sẵn. Trợ lý quản lý thường được thúc đẩy từ bên trong hàng ngũ sau khi được công nhận về hiệu quả hoặc tiềm năng lãnh đạo.

Definition - What does Assistant manager mean

An employee of an organization with some level of managerial or supervisory authority, who is subordinate to and works with one or more higher-level managers. The duties of an assistant manager may include direct supervision of staff, employee evaluation, initial disciplinary contact, and performing other managerial tasks when the manager is unavailable. Assistant managers are often promoted from within the ranks after being recognized for efficiency or leadership potential.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *