Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

Định nghĩa Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) là gì?

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)Hiệp hội các Certified Fraud khảo (ACFE). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tổ chức chuyên nghiệp, tạo ra vào năm 1988, để hỗ trợ trong việc giảm gian lận và tội phạm cổ cồn trắng trong thế giới kinh doanh. Các thành viên của hiệp hội được cung cấp với công tác giáo dục, công cụ và đào tạo cần thiết để trở thành chứng nhận giám khảo gian lận. Hiệp hội hiện nay tự hào có gần 55.000 thành viên trên toàn thế giới và có trụ sở tại Austin, TX.

Definition - What does Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mean

A professional organization, created in 1988, to assist in the reduction of fraud and white collar crime in the business world. Members of the association are provided with the education, tools, and training necessary to become certified fraud examiners. The association currently boasts nearly 55,000 members worldwide and is headquartered in Austin, TX.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *