Association or syndicate pool

Định nghĩa Association or syndicate pool là gì?

Association or syndicate poolHiệp hội hoặc tổ hợp hồ bơi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Association or syndicate pool - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nhóm các công ty bảo hiểm, người viết một nguy cơ lớn với nhau và có một thỏa thuận để phân chia các phí bảo hiểm và chi phí. Xem rủi ro.

Definition - What does Association or syndicate pool mean

A group of insurers who writes a large risk together and have an agreement to split the premiums and expenses. See Risk.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *