Assumable mortgage

Định nghĩa Assumable mortgage là gì?

Assumable mortgageThế chấp assumable. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assumable mortgage - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cho vay thỏa thuận mà không có mệnh đề xa lánh hoặc mệnh đề do-on-sale thường bao gồm trong thỏa thuận như vậy. thế chấp Assumable có thể được chuyển đến (có thể giả định bởi) một khách hàng vay mới theo các điều khoản và tỷ lệ tương tự như thế chấp ban đầu, sau khi nộp lệ phí giả định. Còn được gọi là vay assumable.

Definition - What does Assumable mortgage mean

Loan agreement that does not have the alienation clause or the due-on-sale clause commonly included in such agreements. Assumable mortgage may be transferred to (can be assumed by) a new borrower on the same terms and rates as the original mortgage, upon payment of assumption fee. Also called assumable loan.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *