Asynchronous transmission mode (ATM)

Định nghĩa Asynchronous transmission mode (ATM) là gì?

Asynchronous transmission mode (ATM)Chế độ truyền dẫn không đồng bộ (ATM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asynchronous transmission mode (ATM) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tốc độ cao công nghệ truyền dữ liệu sử dụng trong các mạng viễn thông cho giọng nói thời gian thực, video và truyền dữ liệu. Hiện nay nó hỗ trợ 25-622,000,000 bit mỗi giây (Mb / giây) tốc độ dữ liệu qua cáp sợi quang nhưng không thể được sử dụng trên (đồng) đường dây điện thoại bình thường. Hầu hết các xương sống Internet sử dụng các mạng ATM. Còn được gọi là rơle tế bào.

Definition - What does Asynchronous transmission mode (ATM) mean

High speed data transmission technology used in telecommunication networks for real-time voice, video, and data transmission. Currently it supports 25 to 622 million bits per second (Mb/sec) data speeds over optical fiber cables but cannot be used over normal (copper) telephone lines. Most of the internet backbones use ATM networks. Also called cell relay.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *