ATM card

Định nghĩa ATM card là gì?

ATM cardThẻ ATM. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ATM card - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thẻ nhựa sử dụng để rút tiền từ một tổ chức ngân hàng của máy rút tiền tự động (ATM). Đôi khi thẻ này cũng có thể được sử dụng như một thẻ ghi nợ, nhưng không phải tất cả các thẻ ATM có khả năng này.

Definition - What does ATM card mean

A plastic card used to withdraw money from a banking institution's automatic teller machine (ATM). Sometimes this card may also be used as a debit card, but not all ATM cards have this capability.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *