Balanced experiment

Định nghĩa Balanced experiment là gì?

Balanced experimentThí nghiệm cân bằng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Balanced experiment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thí nghiệm liên quan đến nhiều nhóm hoặc quần thể, trong đó thí nghiệm bao gồm số lượng bằng nhau của đơn vị hoặc cá nhân từ mỗi nhóm. thiết kế thử nghiệm này là đơn giản để quản lý hơn là một thiết kế trong đó đại diện nhóm khác nhau, như phát hiện phải được điều chỉnh cho sự khác biệt về đại diện.

Definition - What does Balanced experiment mean

An experiment involving multiple groups or populations, in which the experiment includes equal numbers of units or individuals from each group. This experimental design is simpler to manage than a design in which group representations are different, as findings must be adjusted for the differences in representation.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *