Balanced scorecard (BSC)

Định nghĩa Balanced scorecard (BSC) là gì?

Balanced scorecard (BSC)Bảng điểm cân bằng (BSC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Balanced scorecard (BSC) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thực hành quản lý rằng nỗ lực để bổ sung cho trình điều khiển hiệu suất trong quá khứ (các biện pháp tài chính) với các trình điều khiển hiệu suất trong tương lai, chẳng hạn như sự hài lòng của khách hàng, phát triển nguồn nhân lực và vốn tri thức, và học tập. Bảng điểm cân bằng tiêu chuẩn không bao gồm vấn đề môi trường. Đề xuất bởi Robert Kaplan (đồng phát minh của kế toán dựa hoạt động) và David Norton vào năm 1996.

Definition - What does Balanced scorecard (BSC) mean

Management practice that attempts to complement drivers of past performance (financial measures) with the drivers of future performance, such as customer satisfaction, development of human and intellectual capital, and learning. Standard balanced scorecards do not include environmental considerations. Proposed by Robert Kaplan (co-inventor of activity based accounting) and David Norton in 1996.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *