Balancing feedback

Định nghĩa Balancing feedback là gì?

Balancing feedbackCân bằng phản hồi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Balancing feedback - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ảnh hưởng của một hành động trả lại (sau ăn) để phản đối hành động rất gây ra nó. Cân bằng phản hồi có tác dụng sửa chữa hoặc ổn định trên hệ thống, và nó làm giảm sự chênh lệch (sai) giữa nơi hệ thống là (hiện trạng) và nơi mà nó nên được (giá trị mục tiêu, hoặc khách quan). Ví dụ, cung và cầu trong một tác phẩm kinh tế vào nhau để đạt được một ổn định (cân bằng) nhà nước thông qua việc phản hồi thông tin về giá cả và tính sẵn sàng. Nếu cung cấp được biết đến là lớn hơn cầu, giá giảm. Thấp cung cấp lực lượng giá để rút khỏi thị trường, gây ra tình trạng thiếu những hành động gây tăng giá. giá cao thu hút nhiều nguồn cung cấp hơn có nhu cầu ... và vân vân cho đến khi một chẵn lẻ thô là đạt được. Chỉ trích cũng có thể là một phản hồi cân bằng nếu nó kết quả trong sự thay đổi mong muốn trong hành vi của người nhận. Còn được gọi là phản hồi tiêu cực. Xem thêm củng cố phản hồi.

Definition - What does Balancing feedback mean

Effect of an action returned (fed back) to oppose the very action that caused it. Balancing-feedback has a correcting or stabilizing effect on the system, and it reduces the difference (variance) between where the system is (the current status) and where it should be (the target value, or objective). For example, demand and supply in an economy work on each other to reach a stable (equilibrium) state through the feedback of information about price and availability. If supply is known to be greater than demand, price falls. Low price forces suppliers to pull out of the market, causing shortage that results in increase in price. High price attracts more supplies than there is demand ... and so on until a rough parity is achieved. Criticism can also be a balancing feedback if it results in the desired change in the recipient's behavior. Also called negative feedback. See also reinforcing feedback.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *