Belly cargo

Định nghĩa Belly cargo là gì?

Belly cargoHàng hóa bụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Belly cargo - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hàng hóa xếp gọn dưới boong chính của một máy bay hoặc trong tổ chức của một con tàu. Xem thêm boong chở hàng.

Definition - What does Belly cargo mean

Cargo stowed under the main deck of an aircraft or in the holds of a ship. See also deck cargo.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *