Below cost

Định nghĩa Below cost là gì?

Below costGiá thấp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Below cost - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc công nhận một chi phí giá khi nó đã được phát sinh. Chi phí này không được ghi nhận cho đến khi thanh toán đã được ghi nhận.

Definition - What does Below cost mean

The recognition of a price expense when it has been incurred. This expense does not get recorded until payment has been recorded.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *