Below full employment equilibrium

Định nghĩa Below full employment equilibrium là gì?

Below full employment equilibriumDưới trạng thái cân bằng việc làm đầy đủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Below full employment equilibrium - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thuật ngữ được sử dụng trong phân tích kinh tế trong đó sản lượng ngắn hạn Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thấp hơn dự đoán GDP dài hạn. Khi điều này xảy ra, nó có nghĩa rằng các nguồn lực đầu vào (vốn, lao động, bất động sản, vv) không được sản xuất ở mức độ mà có thể đạt được ở mức toàn dụng nhân công. Điều này có thể đại diện cho một dấu hiệu của một thời kỳ suy thoái.

Definition - What does Below full employment equilibrium mean

A term used in economic analysis whereby the output of short-term Gross Domestic Product (GDP) is lower than anticipated long-term GDP. When this occurs, it means that input resources (capital, labor, real estate, etc.) are not producing at the level that could be achieved at full employment levels. This may represent an indication of a recessionary period.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *