Cost of sales to payables ratio

Định nghĩa Cost of sales to payables ratio là gì?

Cost of sales to payables ratioChi phí bán hàng để tỷ lệ khoản phải trả. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost of sales to payables ratio - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chỉ số về số lần chiếm lần lượt phải trả qua trong một thời gian. Một số thấp cho thời gian dài hơn giữa việc bán hàng và thu thanh toán của mình. Công thức: Chi phí bán hàng ÷ chiếm phải nộp.

Definition - What does Cost of sales to payables ratio mean

Indicator of the number of times accounts payable turn over during a period. A low number indicates longer time between making a sale and collecting its payment. Formula: Cost of sales ÷ accounts payable.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *