Cost of sales

Định nghĩa Cost of sales là gì?

Cost of salesChi phí bán hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost of sales - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Sản xuất: Tổng số tài liệu trực tiếp, lao động trực tiếp, chi phí chung và nhà máy phát sinh trong việc đưa ra một sản phẩm.

Definition - What does Cost of sales mean

1. Manufacturing: The sum of direct material, direct labor, and factory overheads incurred in making a product.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *