Cost-oriented pricing

Định nghĩa Cost-oriented pricing là gì?

Cost-oriented pricingGiá chi phí theo định hướng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost-oriented pricing - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phương pháp định giá mà sẽ đưa vào tài khoản các mục tiêu lợi nhuận của công ty và bao gồm chi phí sản xuất của mình. Ví dụ, một hình thức phổ biến của giá cả chi phí theo định hướng sử dụng bởi các nhà bán lẻ liên quan đến việc chỉ đơn giản là thêm một đánh dấu tỷ lệ cố định với số tiền mà các nhà bán lẻ trả tiền cho mỗi sản phẩm.

Definition - What does Cost-oriented pricing mean

A method of setting prices that takes into account the company's profit objectives and that covers its costs of production. For example, a common form of cost-oriented pricing used by retailers involves simply adding a constant percentage markup to the amount that the retailer paid for each product.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *