Cost value logic

Định nghĩa Cost value logic là gì?

Cost value logicLogic giá trị chi phí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost value logic - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phân tích các bộ phận khác nhau hoặc đơn vị kinh doanh của một công ty trên cơ sở chi phí cơ hội của họ và thuê kinh tế. Mục tiêu là để xác định bộ phận, đơn vị phải được giữ, mở rộng, bán, hoặc đóng cửa.

Definition - What does Cost value logic mean

Analysis of different divisions or business units of a firm on the basis of their opportunity cost and economic rent. The objective is to determine which division or unit should be kept, expanded, sold, or shut down.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *