Credit review

Định nghĩa Credit review là gì?

Credit reviewĐánh giá tín dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Credit review - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc đánh giá hồ sơ tín dụng của một người tiến hành định kỳ bởi một chủ nợ đã mở rộng tín dụng cá nhân. Quyết định tiếp tục gia hạn tín dụng hoặc cung cấp tín dụng bổ sung được dựa trên những phát hiện của chủ nợ từ việc rà soát tín dụng.

Definition - What does Credit review mean

An assessment of a person's credit profile conducted periodically by a creditor that has extended the person credit. The decision to continue the extension of credit or offer additional credit is based on the creditor's findings from the credit review.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *