Credit risk equivalent

Định nghĩa Credit risk equivalent là gì?

Credit risk equivalentTương đương với rủi ro tín dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Credit risk equivalent - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nguy cơ tiềm ẩn phát sinh từ tắt công cụ tài chính bảng cân đối, tính như độ phơi sáng hiện hành (xác định là giá trị thị trường công bằng tích cực của các công cụ hoặc danh mục đầu tư) trọng theo mức độ tín nhiệm của counterpartys.

Definition - What does Credit risk equivalent mean

Potential risk arising from off balance sheet financial instruments, computed as the current exposure (determined as the positive fair market value of the instruments or portfolio) weighted according to the counterpartys' creditworthiness.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *