Credit risk insurance

Định nghĩa Credit risk insurance là gì?

Credit risk insuranceBảo hiểm rủi ro tín dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Credit risk insurance - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Loại hợp đồng bảo hiểm bao gồm các nguy cơ không thanh toán bằng nợ lên đến một mức nhất định.

Definition - What does Credit risk insurance mean

Type of insurance policy that covers the risk of non-payment by debtors up to a specified amount.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *