Critical to customer (CTC)

Định nghĩa Critical to customer (CTC) là gì?

Critical to customer (CTC)Quan trọng đối với khách hàng (CTC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Critical to customer (CTC) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tiêu chuẩn đo lường được thực hiện cho một sản phẩm hoặc dịch vụ mà là rất cần thiết để cho rằng sản phẩm hoặc dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Quan trọng đối với các yếu tố khách hàng được nhắm mục tiêu cho các sáng kiến ​​cải tiến quy trình để xác định cách để cải thiện quy trình kinh doanh hay sản xuất.

Definition - What does Critical to customer (CTC) mean

Measurable standards of performance for a product or service that are essential in order for that product or service to meet the requirements of the customer. Critical to customer elements are targeted for process improvement initiatives in order to identify ways to improve business or manufacturing processes.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *