Deed restrictions

Định nghĩa Deed restrictions là gì?

Deed restrictionsHạn chế việc làm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deed restrictions - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hạn chế (giao ước) được viết thành một hành động để hạn chế việc kiểm soát, công suất, hoặc sử dụng một tài sản.

Definition - What does Deed restrictions mean

Limitations (covenants) written into a deed to restrict the control, occupancy, or use of a property.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *