Directors’ dealings

Định nghĩa Directors' dealings là gì?

Directors' dealingsGiao dịch giám đốc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Directors' dealings - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mua hoặc bán cổ phần của một công ty của đạo diễn (s) của nó, thường bị cấm trong những thời điểm nhất định trong năm (chẳng hạn như một số lượng nhất định của tuần trước tuyên bố số liệu hàng năm) vì các giám đốc được coi là biết thêm về triển vọng của công ty hơn còn ai nữa. Đối với lý do tương tự, giám đốc giao dịch thường thu hút sự chú ý nhiều hơn bởi báo chí tài chính hơn so với bên ngoài giao dịch.

Definition - What does Directors' dealings mean

Purchase or sale of a firm's shares by its director(s), usually prohibited during certain times of the year (such as a certain number of weeks preceding the declaration of annual figures) because the directors are deemed to know more about the firm's prospects than anybody else. For the same reason, directors' dealings often attract more attention by the financial press than the outsiders' dealings.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *