Entity level controls

Định nghĩa Entity level controls là gì?

Entity level controlsKiểm soát mức độ tổ chức. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Entity level controls - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cách xác định xem các giá trị của một công ty, cũng như các quy trình và chính sách của mình, sẽ cho phép công ty có khả năng hoặc di chuyển theo hướng hoặc cách xa gian lận của công ty.

Definition - What does Entity level controls mean

A way of determining whether the values of a company, as well as its processes and policies, would allow that company the ability to either move towards or away from corporate fraud.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *