Entity purchase agreement

Định nghĩa Entity purchase agreement là gì?

Entity purchase agreementHợp đồng mua bán thực thể. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Entity purchase agreement - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phương pháp được sử dụng trong việc lập kế hoạch kinh doanh tiếp theo đó nếu một công ty bao gồm nhiều hơn chỉ là một chủ sở hữu, nó sẽ mua bảo hiểm nhân thọ đến đời sống của tất cả các chủ sở hữu đó cho số tiền lãi do mỗi người. Nên một trong những chủ sở hữu qua đời, số tiền thu được từ chính sách bảo hiểm nhân thọ này sẽ được dùng để trả tài sản của chủ sở hữu đã chết cho cổ phiếu tỷ lệ phần trăm của mình hoặc của doanh nghiệp.

Definition - What does Entity purchase agreement mean

A method used in business succession planning whereby if a company consists of more than just one owner, it will purchase life insurance policies on the lives of all such owners for the amount of interest held by each. Should one of these owners pass away, the proceeds from this life insurance policy will be used to pay the estate of the deceased owner for his or her percentage share of the business.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *