Entity theory

Định nghĩa Entity theory là gì?

Entity theoryLý thuyết tổ chức. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Entity theory - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Niềm tin rằng các hoạt động của một doanh nghiệp là khác biệt với các hoạt động của chủ sở hữu của nó. Nó khẳng định rằng chủ sở hữu kinh doanh cá thể không chịu trách nhiệm về nợ và các khoản vay của công ty. Lý thuyết thực thể là những gì cung cấp trách nhiệm hữu hạn của chủ sở hữu trong cấu trúc kinh doanh nhất định.

Definition - What does Entity theory mean

Belief that the activities of a business are distinct from the activities of its owners. It maintains that individual business owners are not responsible for liabilities and loans of the company. The entity theory is what provides limited liability of owners within certain business structures.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *