Entrance fee

Định nghĩa Entrance fee là gì?

Entrance feePhí vào cửa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Entrance fee - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phí phải trả để đạt được nhập cảnh vào một chương trình hoặc cấu trúc. "Charlie đã phải trả một lệ phí tuyển sinh $ 250.00 để gia nhập câu lạc bộ cờ vua như trung tâm giải trí địa phương của mình."

Definition - What does Entrance fee mean

Fee that must be paid to gain entry into a program or structure. "Charlie had to pay a $250.00 entrance fee to join the chess club as his local recreational center."

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *