Foolscap size paper

Định nghĩa Foolscap size paper là gì?

Foolscap size paperGiấy kích thước trò hề. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Foolscap size paper - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tên thay thế cho giấy kích thước quy phạm pháp luật.

Definition - What does Foolscap size paper mean

Alternative name for legal size paper.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *