Founders’ shares

Định nghĩa Founders' shares là gì?

Founders' sharesCổ phần sáng lập. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Founders' shares - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ban hành để khởi tạo của một công ty, những cổ phiếu (chứng khoán) thường không nhận được bất kỳ sự trở lại cho đến khi cổ tức phải trả cho người nắm giữ cổ phiếu phổ thông (cổ đông thường) được chi trả. Tuy nhiên, những cổ phiếu được hưởng tất cả các phần còn lại (sau thuế) lợi nhuận, không có vấn đề bao nhiêu.

Definition - What does Founders' shares mean

Issued to the originators of a firm, these shares (stock) normally do not receive any return until dividend payable to common stock holders (ordinary share holders) is paid out. However, these shares are entitled to all of the remaining (after tax) profits, no matter how much.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *