For sale by owner (FSBO)

Định nghĩa For sale by owner (FSBO) là gì?

For sale by owner (FSBO)Để bán bởi chủ sở hữu (FSBO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ For sale by owner (FSBO) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một định trong bán hàng bất động sản chỉ ra rằng chủ sở hữu của tài sản được bán đó bản thân, thay vì đi qua một đại lý bất động sản (môi giới). Một trong những lý do chính cho việc bán một tài sản cho mình là bạn tránh phải hoa hồng trả lệ phí cho một realtor. Tuy nhiên, bán bất động sản có thể là một quá trình phức tạp, mà làm cho nó khó khăn cho ai đó cố gắng để xử lý tất cả mọi thứ mình.

Definition - What does For sale by owner (FSBO) mean

A designation in real estate sales that indicates that the owner of the property is selling it themselves, instead of going through a real estate agent (realtor). One of the primary reasons for selling a property yourself is that you avoid having to pay commission or fees to a realtor. However, selling real estate can be a complicated process, which makes it difficult for someone trying to handle everything themselves.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *