For value received

Định nghĩa For value received là gì?

For value receivedVì giá trị đã đạt được. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ For value received - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cụm từ truyền thống được sử dụng trong hối phiếu để chỉ ra rằng một giao dịch tồn tại, và rằng các ngăn kéo của hóa đơn đã nhận được tốt hay tiền từ nơi rút tiền của nó. Nó không phải là một yêu cầu pháp lý, tuy nhiên, vì mỗi bên có chữ ký xuất hiện trên hóa đơn được coi là thoạt nhìn một bên sung cho giá trị.

Definition - What does For value received mean

Phrase traditionally used in bills of exchange to indicate that a transaction exists, and that the drawer of the bill has received good or money from its drawee. It is not a legal requirement, however, because every party whose signature appears on the bill is considered prima facie a party thereto for value.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *