For your information (FYI)

Định nghĩa For your information (FYI) là gì?

For your information (FYI)Cho thông tin của bạn (FYI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ For your information (FYI) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ngoại diên của một mục được coi là có tầm quan trọng và hướng đến một người hay một nhóm cụ thể. Thường được sử dụng cho các tin nhắn không chính thức và ngắn gọn hoặc bản ghi nhớ với một cụ thể và đối tượng dự định. Ví dụ, một tài liệu liên quan đến một sự thay đổi quan trọng trong việc trả lương có thể được gửi cho người lao động với tiêu đề "FYI: Thông tin lương Critical".

Definition - What does For your information (FYI) mean

Denotation of an item considered to be of importance and directed to a specific person or group. Often used for informal and brief messages or memos with a specific and intended audience. For example, a document regarding an important change in pay scales may be sent to employees with the title "FYI: Critical pay information".

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *