Four functions of management

Định nghĩa Four functions of management là gì?

Four functions of managementBốn chức năng quản lý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Four functions of management - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tập hợp các hoạt động cốt lõi xác định vai trò của nhà quản lý trong một môi trường kinh doanh. Bốn chức năng quản lý bao gồm kế hoạch, hoặc quyết định theo mục tiêu kinh doanh và các phương pháp để đạt được chúng; tổ chức, hoặc xác định việc phân bổ tốt nhất của con người và nguồn lực; chỉ đạo, hoặc thúc đẩy, hướng dẫn, giám sát và công nhân giao cho hoạt động này; và kiểm soát, hoặc phân tích số liệu trong các hoạt động kinh doanh để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và xác định khu vực để cải thiện.

Definition - What does Four functions of management mean

The set of core activities that defines the role of managers in a business environment. The four functions of management include planning, or deciding upon business goals and the methods to achieve them; organizing, or determining the best allocation of people and resources; directing, or motivating, instructing, and supervising workers assigned to the activity; and control, or analyzing metrics during business activities to ensure completion of tasks and identify areas for improvement.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *