Four P’s of persuasion

Định nghĩa Four P's of persuasion là gì?

Four P's of persuasionBốn P là thuyết phục. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Four P's of persuasion - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nói cách Bốn P: quyền lực, vị trí, lịch sự và hiệu suất. Những lời này đều tập trung xung quanh nhận thức và tăng cường khả năng của một người để thuyết phục mọi người trong công việc của một người và cuộc sống cá nhân.

Definition - What does Four P's of persuasion mean

Four P words: power, positioning, politeness and performance. These words are all focused around perception and enhance one's ability to persuade people in one's work and personal life.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *